Xmedia Digital Solutions

Proces izrade
poslovnog softvera

arrow
01
process1
Planiranje projekta

Priprema projekta na osnovu Vaših ideja i želja i pravljenje plana izrade.

arrow
02
process2-1
Koncept projekta

Kreiranje nacrta aplikacije, baze podataka i projektne dokumentacije.

03
process3-1
Realizacija projekta

Izrada prethodno definisanog projekta, testiranje i puštanje u rad.

Šta je poslovni softver?

Poslovni softver je računarska aplikacija iskrojena i pravljena po zahtevima klijenata, najčešće povezana sa SQL bazama u kojima se skladište podaci koji se automatski obrađuju i na taj način olakšavaju rad, uz mogućnost pravljenja izveštaja.

Koristi se u obavljanju različitih poslova u svim sferama a neki od najpoznatijih primera su programi za izdavanje faktura i otpremnica, programi za vođenje knjigovodstva, baze podataka za unos kupaca, stanja proizvoda u magacinima itd.

Za više informacija:

Zašto izabrati nas
PORTFOLIO

Neki od naših radova

Program za vođenje finansijskog i materijalnog knjigovodstva

Program za unos članova udruženja muzičara u bazu podataka

 • Izrada faktura
 • Pregledi i izrada nalogaza knjiženje
 • Pregled dnevnika knjiženja
 • Finansijske kartice po kontu
 • Finansijske kartice - poslovni partneri
 • Kontni plan
 • Jedan konto - jedan poslovni partner
 • Jedan konto - svi poslovni partneri
 • Vođenje magacina
 • Stanje robe u magacinu
 • Izrada prijemnica
 • Prijem iz drugog magacina
 • Maloprodajne kalkulacije
 • Izrada otpremnica
 • Prenos robe u drugi magacin
 • Kartice materijalnih sredstava
 • Stanje robe u magacinu
 • Kartice kupaca i dobavljača
 • Ulazne veleprodajne kalkulacije
 • Izlazne veleprodajne kalkulacije
 • Prijemnice i otpremnice zbirno
 • Kepu knjiga
 • Unos članova
 • Izmena i postojećih podataka o članovima
 • Štampa podataka o članovima
 • Obrada podataka
 • Izrada raznih vrsta izveštaja
 • Praćenje članarine
 • Štampa pristupnica
 • Kreiranje i štampa uverenja